Metroc Oy – Yleiset Ehdot

 

 

  1. SOVELTAMISALA
 

Tärkeää, lue tämä ennen kuin tilaat palvelun.

 

Tämän asiakirjan yleisiä sopimusehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Metrocin toimittamiin digitaalisten palvelukokonaisuuksien ja muiden palveluiden tilauksiin (”Palvelu”), ellei Metrocin ja Asiakkaan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu. 

 

Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä Yleisiin Ehtoihin ennen Palvelun tilaamista. Tilaamalla Palvelut Asiakas sitoutuu noudattamaan Yleisiä Ehtoja. 

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimus ja Palvelun käyttöoikeus koskevat vain Sopimuksessa yksilöityä ja nimettyä Asiakasta, Sopimus ja käyttöoikeus eivät koske Asiakkaan konserniyhtiöitä kuten Asiakkaan kanssa samassa konsernissa toimivia tytär- tai sisaryhtiöitä eikä Asiakkaan emoyhtiöitä, tai Asiakkaan sidosryhmiä, kumppaneita tai laitoksia ja näiden on tehtävä oma erillinen sopimus ja suoritettava siitä koskevat palvelumaksut saadakseen käyttöoikeuden Palveluun.

 

  1. MÄÄRITELMÄT

 

“Asiakas” tarkoittaa Sopimuksessa yksilöityä ja nimettyä Palvelun tilaavaa asiakasta. 

 

”Asiantuntijapalvelu” tarkoittaa Metrocin toimittamaa Asiantuntijapalvelua.

 

“Kolmannen Osapuolen Sisältö”  tarkoittaa kolmannen osapuolen verkkosivustoa ja sen sisältöä.

 

“Metroc” tarkoittaa Metroc Oy, y-tunnus 3019226-9.

 

”Palvelu” tarkoittaa Ohjelmistopalvelua ja Asiantuntijapalvelua.

 

 

“Osapuoli” tarkoittaa Metrocia tai Asiakasta erikseen, molemmat osapuolet yhdessä “Osapuolet”. 

 

”Ohjelmistopalvelu” tarkoittaa tietoverkon yli tuotettavaa Metrocin SaaS (Software as a Service) palvelua, joka on tarkemmin kuvattu Palvelukuvauksessa.

 

”Palveluaika” tarkoittaa Suomessa noudatettavia arkipäiviä ja Suomen aikavyöhykkeellä (UTC+2) klo 6-18 välistä aikaa.

 

”Palvelukuvaus” tarkoittaa Metrocin laatimaa kuvausta Metrocin toimittamasta Palvelusta.

 

”Sopimus” tarkoittaa Asiakaan ja Metrocin tekemää Sopimusta Palvelun toimittamisesta.

 

“Sopimuskausi” tarkoittaa Sopimuksen voimassaoloaikaa, sopimuskaudella on alkamis- ja päättymisajankohta.

 

”Virhe” tarkoittaa toisinnettavissa olevaa virhettä, jonka johdosta Ohjelmistopalvelu ei toimi olennaisesti kuten Palvelukuvauksessa on kuvattu ja siksi Palvelun käyttö on estynyt tai olennaisesti rajoittunut ja (ii) Asiantuntijapalveluiden osalta virhettä, minkä johdosta Asiantuntijapalvelu ei vastaa olennaisesti sitä, mitä Palvelukuvauksessa on kuvattu.

 

  1. PALVELU

 

3.1. Palvelun toteutus

 

3.1.1. Metroc toteuttaa ja toimittaa Palvelun kulloinkin voimassa olevien Palvelukuvaustensa mukaisesti, parhaaksi katsomallaan tavalla ja päättämillään teknologioilla ja menetelmillä.

 

3.2. Palvelun sisältö, sijainti ja varmistukset

 

3.2.1. Ohjelmistopalvelu voi sisältää alihankkijan sisältöä tai Kolmannen Osapuolen Sisältöä avoimista verkkolähteistä. Metroc ei ole vastuussa Kolmannen Osapuolen Sisällöstä eikä Metroc vastaa niiden sisällön oikeellisuudesta, laadusta tai kyseisten sivustojen tai rajapintojen toimivuudesta.  

 

3.2.2. Ohjelmistopalvelu toimii Metrocin hallinnoimassa verkkoympäristössä, joka fyysisesti sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan laitehuoneessa. Metroc sitoutuu tarjoamaan Ohjelmistopalvelua vain EU/ETA-alueella sijaitsevista tiloista ja Palvelun tuotantoympäristön palvelin sijaitsee EU/ETA-alueella.

 

3.3. Ohjelmistopalvelun käytettävyys

 

3.3.1. Ohjelmistopalvelun käytettävyys on Palveluaikana vähintään 98 prosenttia. Palveluaika on Suomessa noudatettavina arkipäivinä klo 6-18 Suomen aikaa. 

 

3.3.2. Metroc mittaa Ohjelmistopalvelun käytettävyyden omien tuotantoympäristön, ohjelmistojen ja järjestelmiensä avulla. Käytettävyyden laskennassa pyöristetään Palveluaika täysiin minuutteihin.

 

3.3.3. Osapuolella on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Palvelun  käyttökatkoksesta toiselle Osapuolelle. 

 

3.3.4. Jos Ohjelmistopalvelussa on käyttökatkoksia, joka alentavat Ohjelmistopalvelun käytettävyyden alle kohdassa 

3.3.1 todetun tason, Metroc myöntää Asiakkaalle alennuksen Ohjelmistopalvelun seuraavan Sopimuskauden maksusta. Alennus lasketaan käyttökatkoksen aikana menetetystä Sopimuksen mukaisesta käyttöoikeudesta suhteessa Sopimuskauden pituuteen ja hintaan. Jos hyvitettävä summa ylittää seuraavaa Sopimuskautta koskevan laskun kokonaissumman, Metroc hyvittää Asiakkaalle seuraavan Sopimuskauden hinnan ylittävän osuuden rahallisena korvauksena neljäntoista (14) vuorokauden sisällä Sopimuksen päättymisestä. 

 

3.4. Virheet, Palvelun muutokset ja Palvelukatkokset

 

3.4.1. Metroc ei ole vastuussa sellaisesta Virheestä, joka on aiheutunut: (a) ulkoisesta syystä (kuten onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä, ukkosesta, tulipalosta, vesivahingosta tai vahingonteosta); (b) muun kuin Metrocin tai sen alihankkijan tekemästä virheellisestä käytöstä tai asennuksesta, taikka laiminlyönnistä käyttö- tai ylläpito-ohjeiden tai Sopimuksen ehtojen noudattamisessa; (c) muun kuin Metrocin tai sen alihankkijan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta; (d) muiden kolmansien tahojen kuin Metrocin alihankkijoiden toiminnasta (e) Asiakkaan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä tai Asiakkaan tai Asiakkaan alihankkijan toiminnasta tai laiminlyönnistä; tai (f) Asiakkaan käytössä olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien tai kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai muiden tuotteiden vioista tai virheistä, taikka Palvelun tietojen oikeellisuudesta. Metrocilla on oikeus veloittaa Asiakasta sellaisen Virheen paikallistamisesta ja siitä aiheutuvasta kustannuksesta, josta Metroc ei ole vastuussa. Virheen paikallistamiseen ja Asiakkaan suostumusta edellyttävään korjaamiseen sovelletaan Metrocin kulloinkin voimassaolevaa tuntihinnastoa.  Metroc ei vastaa Asiakkaan kaupallisista eikä muistakaan Palveluiden perusteella tekemistä ratkaisuista.

 

3.4.2. Metrocin vastuu Palveluiden virheistä ja ongelmista rajoittuu sen vastuulla olevien Virheiden korjaamiseen tai kyseisten Virheiden johdosta tehtävään Palvelun uudelleen suorittamiseen Metrocin kustannuksella. Ellei muusta ole kirjallisesti sovittu, Virheet korjataan Metrocin Palveluiden päivitysaikataulun puitteissa. Virheen korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä Virhe tai toimittamalla Asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla Virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista haittaa Asiakkaalle tai jos se on tarpeen Ohjelmistopalvelun käytön estävän vakava Virheen kiertämiseksi.

 

3.4.3. Metrocilla on oikeus tehdä muutoksia liittyen Palvelun teknologiaan, sisältöön ja käyttöön edellyttäen, ettei Palvelun sisältö olennaisesti muutu alkuperäisestä. 

 

3.4.4. Metrocilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus ja sen mukaiset Palvelut sovitun irtisanomisajan mukaisesti. Irtisanomiset on tehtävä  kirjallisesti.

 

3.4.5. Metroc voi keskeyttää pääsyn Ohjelmistopalveluun tai Ohjelmistopalvelun tuotantokäytön: (i) asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi; (ii) yleisen tietoliikenneverkon keskeytyksen, Virheen tai laitevian korjauksen tai tietoturvauhan, lain tai viranomaismääräyksen edellyttäessä, tai jos Metroc epäilee Ohjelmistopalvelun väärinkäyttöä tai Sopimuksen ehtojen rikkomista. Jos Ohjelmistopalvelu joudutaan keskeyttämään tämän kohdan perusteella, keskeytystä ei vaikuta Ohjelmistopalvelun käytettävyyteen tai sen mittaamiseen eikä Ohjelmistopalvelun keskeytys myöskään oikeuta Asiakasta saamaan kohdan 3.3.4 mukaisen alennusta tai muuta korvausta Metrocilta.

 

3.4.6. Jos kyseessä on Metrocin suunnittelema palvelukatko, Metroc pyrkii mahdollisuuksien mukaan etukäteen ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä. Metroc voi antaa Ohjelmistopalvelun käyttöä koskevat ilmoitukset Asiakkaalle Ohjelmistopalvelun käyttöliittymässä tai muulla tavoin.

 

3.5. Asiakkaan vastuu yhteyksistä, järjestelmistä, ohjelmistoista ja laitteista

3.5.1. Ohjelmistopalvelun käyttöönoton yhteydessä Asiakas saa Metrocilta Ohjelmistopalvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Voidakseen käyttää Ohjelmistopalvelua Asiakkaan tulee kustannuksellaan hankkia Ohjelmistopalvelun käyttöön yhteensopivat päätelaitteet, verkkoselaimet ja internet-yhteydet sekä muut tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja tarvikkeet kuten virusohjelmistot, palomuurit, tulostimet. Asiakas vastaa yksin näiden hankinnasta, niiden toimivuudesta, toimintakuntoisuudesta sekä takuusta , huollosta, ylläpidosta ja käyttäjätuesta. Metroc ei ole vastuussa Palvelun rajoitteista, puutteista tai keskeytyksistä, jotka johtuvat Asiakkaan vastuulla olevista laite-, ohjelmisto tai internet-yhteyden häiriöistä, toimimattomuudesta tai niiden yhteensopimattomuudesta.

3.5.2. Käyttääkseen Ohjelmistopalvelua Asiakas yhdistää käyttämänsä päätelaitteen, verkkoselaimen ja internet-yhteyden. Palvelun käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla ja riskillä. Metrocilla ei ole vastuuta eikä se vastaa Palvelun sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä soveltuvuudesta Asiakkaan käyttöön kuten käyttöön Asiakkaan liike- tai muussa toiminnassa.

  

3.6. Ohjelmistopalvelun tietoturva

 

3.6.1. Metroc suojaa Ohjelmistopalvelun käyttöyhteyden omalta osaltaan salatulla yhteystavalla, jolloin Ohjelmistopalveluun pääsee vain Metrocin hallinnoimilla käyttöoikeuksilla. Ohjelmistopalvelun tietoturva on järjestetty siten, että Ohjelmistopalveluun liittyviin ohjelmistoihin tehdään tavanmukaisia ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä. Tämän lisäksi tietoturvaa ylläpidetään Metrocin tietojärjestelmissä muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla.

 

3.6.2. Metroc luovuttaa Ohjelmistopalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat vain Asiakkaan ilmoittamille henkilöille. Asiakkaan tulee huolehtia sitä, että kyseiset henkilöt säilyttävät saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat  huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnuksia eikä mitään käyttöoikeuksia Ohjelmistopalveluun ilman Metrocin etukäteen ja erikseen kirjallisesti antamaa lupaa. Asiakas vastaa itse saamistaan käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä salasanoista sekä Ohjelmistopalvelua käyttävien henkilöitten Sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Metroc huolehtii Ohjelmistopalvelussa hallinnoitujen käyttöoikeuksien ja salasanojen säilyttämisestä asianmukaisin ja tietoturvallisin tavoin. 

 

3.7. Metrocin vastuu Asiakkaan aineistosta

 

3.7.1. Metrocilla on oikeus käyttää Asiakkaan toimittamaa tai tallentamaa aineistoa vain Sopimuksen mukaisen Palvelun tuottamiseen.

 

3.7.2. Metrocin säilyttää Asiakkaan aineiston luottamuksellisena eikä aineistoa luovuteta, ilmaista tai julkisteta kolmansille osapuolille. Metroc ei luovuta käyttöoikeuksia ja Asiakkaan aineistoa muille kuin Asiakkaan nimeämille henkilöille.

 

3.7.3. Palvelun kehitys- ja tilastointitarkoituksia varten Metrocilla on oikeus kerätä, tallentaa ja säilyttää Ohjelmistopalvelun kautta saatua anonyymiä datatietoa, joka voi osittain tai kokonaan pohjautua Asiakkaan aineistoon ja on hankittu Sopimuskauden aikana tai jälkeen. 

 

3.7.4. Palvelun laadun varmistamiseksi Metrocilla on oikeus päivittää Palvelu ja Ohjelmistopalveluun liittyviä ohjelmistoja uusiin versioihin, mikäli Asiakkaan tilaama Palvelu ei muutu olennaisella tavalla. 

 

3.7.5. Asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida Ohjelmistopalveluun tallennettava tai siinä muokkaamansa aineisto ja varmistua siitä, että aineisto on palautettavissa ehjänä, muuttumattomana ja käyttökelpoisena. Metroc ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuomasta tai Asiakkaan Ohjelmistopalvelussa tallentamasta tai muokkaamasta aineistosta ja sen mahdollisesta muuttumisesta, saatavuudesta, viivästymisestä tai katoamisesta tai siitä, että Asiakkaan aineistoa ei voida palauttaa eikä Metroc vastaa edellä kerrotuista tapauksissa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista.

 

3.8. Asiakkaan vastuu toimittamastaan aineistosta, käyttöoikeuksista ja Palvelun käytöstä

 

3.8.1. Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan ja siinä muokkaamastaan aineistosta sekä Palvelun käytöstä. Asiakas vastaa myös Ohjelmistopalvelua käyttävien Asiakkaan nimeämien henkilöitten toiminnasta sekä siitä, että Asiakas ja käyttäjät käyttävät Ohjelmistopalvelua vain Sopimuksen mukaiseen ja lailliseen käyttötarkoitukseen. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai aiheuta vahinkoa Osapuolille tai kolmansille osapuolille.  Mikäli Metroc epäilee, että Asiakkaan aineisto tai toiminta loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, se on laitonta, Sopimuksen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa Osapuolille tai kolmansille osapuolille, Metroc voi päättää Palvelun toimittamisen ja Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle.

 

3.8.2. Kaikki immateriaalioikeudet siihen aineistoon, jotka Asiakas on tallentanut Palveluun kuuluvat yksin Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

3.8.3. Ilman kirjallista Sopimusta tai Metrocin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää, Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa kolmansille osapuolille Asiakkaan käyttö- tai muitakaan oikeuksia Palveluun.

  1. HINNAT JA LASKUTUS

 

4.1. Hinnat

 

4.1.1. Palveluiden hinnat on sovittu Sopimuksessa tai Palvelukuvauksessa. Mikäli joitain hintoja ei ole sovittu Sopimuksessa tai Palvelukuvauksessa, eikä hinnasta sovita tapauskohtaisesti kirjallisesti, sovelletaan Metrocin kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa.

 

4.2. Laskutus ja maksuviivästykset

 

4.2.1. Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Ohjelmistopalvelu ja muut jatkuvaluonteiset Palvelut laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen ja ennen Sopimuskauden alkua. Asiantuntijapalvelujen laskutuksesta sovitaan Sopimuksessa tai muuten Osapuolten välillä kirjallisesti.

 

4.2.2. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 

4.2.3. Mikäli Asiakas ei suorita Metrocin erääntynyttä saatavaa maksukehotuksesta huolimatta, Metroc voi olla käynnistämättä Palvelua tai keskeyttää Palvelun ja muut toimituksensa Asiakkaalle.

 

  1. IMMATERIAALIOIKEUDET

 

5.1.1. Sopimuskauden aikana käytettävät, muutettavat, syntyvät ja sovellettavat Palveluun liittyvät ohjelmistot tai niiden osat ovat Metrocin omaisuutta. Asiakkaalla on vain Sopimuksen mukainen toistaiseksi voimassa oleva, ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun ja kaikkeen tuottamaansa tietoihin omassa sisäisessä toiminnassaan.

 

5.1.2. Pois lukien Asiakkaan aineisto, Metroc on vastuussa siitä, että Palvelu tai Metrocin luoma aineisto eivät loukkaa kolmansia osapuolien oikeuksia ja loukkaamistilanteessa Metroc on velvollinen korjaamaan Palvelun siten, että loukkaaminen päättyy. Mikäli Palvelua ei voida korjata siten, että se ei loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia, Metroc voi yksipuolisesti päättää Palvelun tuottamisen ja palauttaa Asiakkaalle kyseisen Sopimuskauden maksun, jona loukkaus havaittiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen kolmansien oikeuksien loukkaamistapauksessa.

 

5.1.3. Asiakkaalla ei ole yksinomaista käyttöoikeutta Metrocin tuottamaan Palveluun.

 

5.1.4. Asiakkaalla ei ole oikeutta kokonaan eikä osaksikaan luovuttaa, siirtää, myydä tai vuokrata Ohjelmistopalveluun liittyvää käyttöoikeutta. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta kopioida tai muuttaa Palvelua tai sen sisältämää aineistoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Ohjelmistopalveluita, Metrocin Järjestelmää ja edellä kohdassa 5.1.1 kerrottuja aineistoja ja tietoja tarjotakseen niiden käyttämistä koskevia palveluita kolmansille osapuolille tai muutoinkaan antaa niitä kolmansien osapuolten saataville. Asiakkaalle ei siirry mitään Ohjelmistopalveluun tai siihen liittyviin osiin tai aineistoon kuuluvia omistus- ja immateriaalioikeuksia.

 

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

6.1.1. Asiakas hyväksyy, että Metroc saattaa saada tietoonsa Palvelun tuottamiseksi henkilötietoja liittyen Asiakkaan työntekijöihin, johtajiin ja yritys-/yhteisö-/yksityishenkilöasiakkaisiin tai kolmansiin osapuoliin, joihin Asiakkaalla on liike- tai markkinointisuhde. Lisäksi Asiakas hyväksyy, että Metroc saattaa käsitellä ja/tai siirtää edellä mainittuja henkilötietoja alihankkijansa tietoon ja käsiteltäväksi.

 

6.1.2. Asiakas hankkii käyttäjiltään tarvittavat henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista varten tarvittavat valtuutukset ja suostumukset ja vastaa siitä, että Metroc ja sen alihankkijat saavat käsitellä käyttäjien henkilötietoja sovitun Palvelun toimittamiseen sekä muihin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

 

6.1.3. Asiakas on vastuussa yksityisyyden suojaa koskevien säännöksien noudattamisesta ja Asiakkaan tulee hankkia lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimat luvat, suostumukset, rekisteriselosteet ja rekisteröinnit, jotka ovat tarpeen henkilötietojen käsittelemistä varten.

 

6.1.4. Kaikissa tilanteissa Asiakas on kohdassa 6 tarkoitettujen henkilötietojen vastuullinen rekisterinpitäjä ja Asiakas on vastuussa tietoturvasta ja henkilötietojen lainmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä. 

 

  1. VASTUUNRAJOITUKSET

 

7.1.1. Sen lisäksi, mitä muualla Yleisissä Ehdoissa on sovittu Metrocin vastuun rajoittamisesta, Metroc ei ole vastuussa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista viivästyksistä, virheistä tai estymistä, eikä muista vahingoista ja vioista, jotka liittyvät ohjelmistoihin, tietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen tai tietoturvauhkiin. 

 

7.1.2. Osapuolet ovat vastuussa toiselle Osapuolelle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista ja kuluista. Vahingonkorvauksen määrä on rajoitettu mahdolliset viivästysmaksut, alennukset tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kahteenkymmeneen (20) prosenttiin Palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos kyse on Ohjelmistopalvelussa tai muusta jatkuvaluonteisesta Palvelussa syntyneestä vahingosta, Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle Osapuolelle on mahdolliset viivästysmaksut, alennukset tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään Ohjelmistopalvelun tai muun jatkuvan Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella (6). Jos Osapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai alennusta tai hyvitystä, Osapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muun sopimussakon tai alennukset tai hyvityksen.

 

7.1.3. Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle Osapuolelle tapahtuneista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, kuluista ja vahingoista, joita ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto tai kolmansille osapuolille tapahtunut vahinko.

 

7.1.4. Kohdassa 7 mainitut vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Vastuunrajoitukset eivät sisällä Sopimuksen tai Yleisten Ehtojen immateriaalioikeuksia, salassapitoa tai henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuvaa vahinkoa.

 

  1. SALASSAPITO

 

8.1.1. Osapuolet voivat saada tietoonsa Sopimuskauden aikana ja sen jälkeenkin toisen Osapuolen tietoa, joka on luonteeltaan salaista tai luottamuksellista. Luottamuksellisia tietoja ovat muun muassa tiedot koskien toisen Osapuolen liiketoimintaa, tuotekehitystä, tietokonejärjestelmiä ja -ohjelmia, tutkimuksia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tieto voidaan saada toiselta Osapuolelta kirjallisesti, suullisesti, huomioita tekemällä tai muulla tavoin.

 

8.1.2. Metrocin järjestelmien rakenne ja Palvelusopimus ja niihin liittyvä hinnoittelu samoin kuin Palvelun ja sen lopputuloksen tuottamisessa käytetyt menetelmät sekä lopputulosten kuvaamisen menetelmät  ovat Metrocin luottamuksellista tietoa ja Metrocin liikesalaisuuksia, joiden loukkaamiseen sovelletaan muun ohella liikesalaisuuslakia (595/2018).

 

8.1.3. Luottamuksellista tietoa ei ole tieto (i) joka on tiedon paljastamisen hetkellä tai tulee myöhemmin yleisesti tunnetuksi tai yleisön saataville ilman tiedon vastaanottaneen Osapuolen laiminlyöntiä; (ii) joka oli tiedon vastaanottaneen Osapuolen hallussa ennen tiedon saamista toiselta Osapuolelta; (iii) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli saa kolmannelta osapuolelta; (iv) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli on luonut itsenäisesti toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa käyttämättä; tai (v) jonka vastaanottanut Osapuoli on viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen tai muuten lainsäädännön nojalla velvollinen ilmaisemaan.

 

8.1.4. Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät käytä toisen Osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen, tai muilla tavoilla, kuin Sopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden täyttämiseen. 

 

8.1.5. Osapuolet sitoutuvat pitämään Sopimuksen sisällön ja muut luottamukselliset tiedot luottamuksellisena, salassa sekä olemaan luovuttamatta ja paljastamatta niitä kenellekään. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle sallitaan ainoastaan molempien Osapuolten vahvistamalla kirjallisella sopimuksella.

 

8.1.6. Luottamuksellisen tiedon vastaanottaja sitoutuu siihen, että se soveltaa vähintään samanlaisia keinoja ja tarkkuutta luottamuksellisen tiedon (sisältäen myös toisen osapuolen tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset liikesalaisuudet) suojaamiseksi kuin luovuttaja soveltaa omaan luottamukselliseen tai suojattavaan tietoonsa. 

 

8.1.7. Molemmat osapuolet saavat kuitenkin tämän sopimuksen estämättä hyödyntää sitä yleistä ammattitaitoa ja kokemusta, joka yhteistyöstä osapuolille karttuu, mikäli luottamuksellista tietoa ei paljasteta.

 

8.1.8. Tämän 8. kohdan mukaiset velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta. 

 

  1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

 

9.1.1. Osapuolet laativat Palvelusta erillisen kirjallisen Sopimuksen. Mikäli erillistä Sopimusta ei laadita, muodostavat Metrocin tarjous ja Asiakkaan sähköinen tai kirjallinen tilausvahvistus sekä Yleiset Ehdot molempia Osapuolia sitovan Sopimuksen.

 

9.1.2. Asiakkaalla on Yleisissä Ehdoissa määritelty käyttöoikeus Palveluun Sopimuskautena, joka on ilmaistu Sopimuksessa aloitus- ja päättymispäivänä.

 

9.1.3. Mikäli Asiakas huolimattomuuttaan tai muuten jättää Palvelun kokonaan tai osittain käyttämättä Sopimuskauden aikana, Metroc ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle kyseiseltä ajanjaksolta Palvelun hyödyntämätöntä käyttöoikeutta.

 

9.1.4. Mikäli Sopimuksessa ei ole toisin sovittu tai Asiakas ei irtisano kirjallisesti Palvelua viimeistään 60 päivää ennen Sopimuksen päättymispäivää, Sopimus uusiutuu automaattisesti samanpituiselle Sopimuskaudelle ja kulloinkin voimassa olevalla hinnalla.

 

9.1.5. Osapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa purkamisuhan sisältävän kirjallisen vaatimuksen vastaanottamisesta. Jos Osapuoli asetetaan konkurssiin, noudatetaan konkurssilaissa olevia määräyksiä konkurssipesän oikeudesta sitoutua sopimukseen ja Osapuolen oikeudesta sopimuksen purkamiseen. Selvyyden vuoksi todetaan että Metroc ei palauta suoritettuja palvelumaksuja, jos Sopimus puretaan, Asiakas on velvollinen maksamaan Sopimuksen mukaisen hinnan Metrocin ennen purkuajankohtaa Asiakkaalle toimittamista Palveluista.

 

  1. MUUT EHDOT

 

10.1. Asiakasreferenssioikeus 

 

10.1.1. Metrocilla on omassa markkinoinnissaan oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa asiakasreferenssinään. Metroc on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ennakkoon asiakasreferenssin käyttämisestä Asiakkaalle. Asiakasreferenssin tiedot eivät saa sisältää eikä loukata Asiakkaaseen liittyviä liikesalaisuuksia tai muitakaan luottamuksellisia tietoja, jotka on määritelty 8. kohdassa. 

 

10.2. Ilmoitukset ja reklamaatiot 

 

10.2.1. Asiakkaalla on vastuu ilmoittaa huomautukset ja reklamaatiot kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa alkaen siitä tilanteesta, kun peruste reklamaatiolle on tullut Asiakkaan tietoon tai se olisi täytynyt huomata. 

 

10.2.2. Osapuolien on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle kaikki ilmoitukset, huomautukset, tiedonannot ja reklamaatiot sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti Sopimuksessa määritellyille yhteyshenkilöille. Nämä kommunikoinnit katsotaan vastaanotetuksi lähetyspäivää seuraavana arkipäivänä.

 

10.2.3. Mikäli yhteyshenkilön tiedot muuttuvat, Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan tästä toiselle Osapuolelle, joka on velvollinen päivittämään muuttuneet yhteystiedot omiin tietoihinsa.

 

10.3. Force Majeure 

 

10.3.1. Osapuolet eivät ole velvollisia täyttämään Sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este (“Force Majeure”), jotka johtuvat Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelta. 

 

10.3.2. Metrocin Palveluun liittyvän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este, katsotaan myös Metrocin ylivoimaiseksi esteeksi. 

 

10.3.3. Osapuolet ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan Force Majeure -esteestä ja sen päättymistä toiselle Osapuolelle.

 

10.4. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

 

10.4.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse.

 

10.4.2. Riidat ja erimielisyydet, joita Osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomen kieli.

 

10.5. Tulkinta

 

10.5.1. Mikäli Sopimuksen ja näiden Yleisten Ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti mitä Sopimuksessa on sovittu. 

 

10.6. Siirto

 

10.6.1. Osapuolella on oikeus siirtää Sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaisuudessaan tai osittain sen kanssa samaan konserniyhtiöön kuuluvalle emoyhtiölle tai tytäryhtiölle. 

 

10.6.2. Metrocilla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja Palvelun tuottamiseen. 

 

10.7. Koko sopimus 

 

10.7.1. Sopimus kattaa kaiken sen mitä, Osapuolet ovat asiasta sopineet, ja korvaa Osapuolten välillä tehdyt aiemmat sopimukset ja lupaukset kuten aikaisemmat tarjoukset ja markkinointimateriaalin sekä muun kommunikaation.

 

10.8. Voimaan jäävät ehdot

 

10.8.1. Sopimuksen päättyminen ei vaikuta Osapuolten velvoitteisin, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuunrajoituksia ja kohdassa (”Muut ehdot”) 10.1 – 10.9 sovittuja ehtoja samoin kuin sellaisia sopimusvelvoitteita ja ehtoja, joiden luonteensa tai sanamuotonsa vuoksi on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

 

10.9. Osittainen pätemättömyys

 

10.9.1. Mikäli jotain Sopimuksen ehtoa olisi lainsäädännön muutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi mahdotonta noudattaa, Osapuolet neuvottelevat Sopimuksen uudet ehdot tältä osin siten, että Palvelusopimuksen ja kyseisen sopimusehdon alkuperäinen tarkoitus voi mahdollisimman laajasti voi toteutua