Yleiset Ehdot

1. SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Metrocin toimittamiin digitaalisten palvelukokonaisuuksien ja muiden palveluiden tilauksiin (”Palvelu”), ellei Metrocin ja Asiakkaan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä näihin Yleisiin Ehtoihin ennen Palvelun tilaamista. Allekirjoittamalla sopimuksen sekä tilaamalla Palvelun Asiakas vakuuttaa, että Asiakas on lukenut ja hyväksynyt nämä Yleiset Ehdot sekä s sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä Ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä Yleisiä Ehtoja, et voi käyttää Palveluita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimus ja Palvelun käyttöoikeus koskevat vain Sopimuksessa yksilöityä ja nimettyä Asiakasta, Sopimus ja käyttöoikeus eivät koske Asiakkaan konserniyhtiöitä kuten Asiakkaan kanssa samassa konsernissa toimivia tytär- tai sisaryhtiöitä eikä Asiakkaan emoyhtiöitä, tai Asiakkaan sidosryhmiä, kumppaneita tai laitoksia ja näiden on tehtävä oma erillinen sopimus ja suoritettava siitä koskevat palvelumaksut saadakseen käyttöoikeuden Palveluun.

Sopimus ja nämä Yleiset Ehdot sekä Palvelukuvaus muodostavat koko sopimuksen. Jos sopimus ja yleiset ehdot ovat ristiriidassa, on sovellettava sopimusta. Asiakkaan yleisiä ehtoja tai muita yleisiä ehtoja ei sovelleta.

2. MÄÄRITELMÄT

Asiakas” tarkoittaa Sopimuksessa yksilöityä ja nimettyä Palvelun tilaavaa asiakasta sekä Ohjelmistopalvelua käyttävät asiakkaan työntekijät.

 ”Asiakkaan Tuottama Sisältö” tarkoittaa mitä tahansa tekstejä, kuvia ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa, jota Asiakas tuottaa Palveluun ja jota voidaan julkaista Palvelussa.

Asiantuntijapalvelu” tarkoittaa Metrocin toimittamaa Asiantuntijapalvelua.

Kolmannen Osapuolen Sisältö” tarkoittaa kolmannen osapuolen verkkosivustoa ja sen sisältöä.

Luottamuksellinen Tieto” tarkoitetaan kaikkea missä tahansa muodossa olevaa materiaalia, tietoa, aineistoa, immateriaalioikeuksia, tietotaitoa sekä liikesalaisuuksia, jotka Osapuoli tai sen puolesta toimiva on toimittanut toiselle Osapuolelle, mukaan lukien rajoituksetta, liittyen niiden liiketoimintaan, toimintaan, taloudelliseen tilanteeseen, suunnitteluun, tiloihin, tuotteisiin, tekniikoihin ja prosesseihin.

Metroc” tarkoittaa Metroc Oy, y-tunnus 3019226-9.

Palvelu” tarkoittaa Ohjelmistopalvelua ja Asiantuntijapalvelua.

Osapuoli” tarkoittaa Metrocia tai Asiakasta erikseen, molemmat osapuolet yhdessä “Osapuolet”.

Ohjelmistopalvelu” tarkoittaa tietoverkon yli tuotettavaa Metrocin SaaS (Software as a Service) palvelua, joka on tarkemmin kuvattu Palvelukuvauksessa.

Palveluaika” tarkoittaa Suomessa noudatettavia arkipäiviä ja Suomen aikavyöhykkeellä (UTC+2) klo 6-18 välistä aikaa.

Palvelukuvaus” tarkoittaa Metrocin laatimaa kuvausta Metrocin toimittamasta Palvelusta.

Sopimus” tarkoittaa Asiakkaan ja Metrocin tekemää Sopimusta Palvelun toimittamisesta.

Sopimuskausi” tarkoittaa Sopimuksen voimassaoloaikaa, sopimuskaudella on alkamis- ja päättymisajankohta.

Virhe” tarkoittaa toisinnettavissa olevaa virhettä, ongelmaa, puutetta, vikaa, toimintahäiriötä tai puutteellisuutta, joka aiheuttaa Palvelun virheellisen tai puutteellisen toiminnan taikka toimimattomuuden ja jonka johdosta Ohjelmistopalvelu ei toimi olennaisesti kuten Palvelukuvauksessa on kuvattu ja siksi Palvelun käyttö on estynyt tai olennaisesti rajoittunut ja (ii) Asiantuntijapalveluiden osalta virhettä, minkä johdosta Asiantuntijapalvelu ei vastaa olennaisesti sitä, mitä Palvelukuvauksessa on kuvattu.

Force Majeure” tarkoitetaan tapahtumaa, (i) joka on epätavallinen ja ennakoimaton, (ii) ilmenee Sopimuksen tekemisen jälkeen, (iii) joka on sen kohdanneen Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja (iv) jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

 

3. PALVELU

3.1. Palvelun toteutus

   1. 3.1.1.Metroc toteuttaa ja toimittaa Palvelun kulloinkin voimassa olevien Palvelukuvaustensa mukaisesti, parhaaksi katsomallaan tavalla sekä päättämillään teknologioilla ja menetelmillä.
   2. 3.1.2.Metroc vastaa siitä, että Metrocin vastuulla olevat tehtävät tehdään Sopimuksen ja näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

3.2. Palvelun sisältö, sijainti ja varmistukset

    1. 3.2.1.Metroc aloittaa Palveluiden toimittamisen Sopimuksessa sovittuna aikana.
    2. 3.2.2.Ohjelmistopalvelu voi sisältää alihankkijan sisältöä tai Kolmannen Osapuolen Sisältöä avoimista verkkolähteistä. Metroc ei ole vastuussa Kolmannen Osapuolen Sisällöstä eikä Metroc vastaa niiden sisällön oikeellisuudesta, laadusta tai kyseisten sivustojen tai rajapintojen toimivuudesta.

3.3. Ohjelmistopalvelun käytettävyys

   1. 3.3.1.Ohjelmistopalvelun käytettävyys on Palveluaikana vähintään 98 prosenttia. Palveluaika on Suomessa noudatettavina arkipäivinä klo 6-18 Suomen aikaa.
   2. 3.3.2.Metroc mittaa Ohjelmistopalvelun käytettävyyden omien tuotantoympäristön, ohjelmistojen ja järjestelmiensä avulla. Käytettävyyden laskennassa pyöristetään Palveluaika täysiin minuutteihin.
   3. 3.3.3.Osapuolella on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Palvelun  käyttökatkoksesta toiselle Osapuolelle.
   4. 3.3.4.Jos Ohjelmistopalvelussa on käyttökatkoksia, joka alentavat Ohjelmistopalvelun käytettävyyden alle kohdassa todetun tason, Metroc myöntää Asiakkaalle alennuksen Ohjelmistopalvelun seuraavan Sopimuskauden maksusta. Alennus lasketaan käyttökatkoksen aikana menetetystä Sopimuksen mukaisesta käyttöoikeudesta suhteessa Sopimuskauden pituuteen ja hintaan. Jos hyvitettävä summa ylittää seuraavaa Sopimuskautta koskevan laskun kokonaissumman, Metroc hyvittää Asiakkaalle seuraavan Sopimuskauden hinnan ylittävän osuuden rahallisena korvauksena neljäntoista (14) vuorokauden sisällä Sopimuksen päättymisestä.

3.4. Virheet, Palvelun muutokset ja Palvelukatkokset

   1. 3.4.1.Metroc ei ole vastuussa sellaisesta Virheestä, joka on aiheutunut: a) Force Majeure -tapahtuman seurauksena (b) muun kuin Metrocin tai sen alihankkijan tekemästä virheellisestä käytöstä tai asennuksesta, taikka laiminlyönnistä käyttö- tai ylläpito-ohjeiden tai Sopimuksen ehtojen noudattamisessa; (c) muun kuin Metrocin tai sen alihankkijan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta; (d) muiden kolmansien tahojen kuin Metrocin alihankkijoiden toiminnasta (e) Asiakkaan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä tai Asiakkaan tai Asiakkaan alihankkijan toiminnasta tai laiminlyönnistä; tai (f) Asiakkaan käytössä olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien tai kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai muiden tuotteiden vioista tai virheistä, taikka Palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta. 
   2. 3.4.2.Metrocilla on oikeus veloittaa Asiakasta sellaisen Virheen paikallistamisesta ja siitä aiheutuvasta kustannuksesta, josta Metroc ei ole vastuussa. Virheen paikallistamiseen ja Asiakkaan suostumusta edellyttävään korjaamiseen sovelletaan Metrocin kulloinkin voimassaolevaa tuntihinnastoa.  Metroc ei vastaa Asiakkaan kaupallisista eikä muistakaan Palveluiden perusteella tekemistä ratkaisuista.
   3. 3.4.3.Metrocin vastuu Palveluiden virheistä ja ongelmista rajoittuu sen vastuulla olevien Virheiden korjaamiseen tai kyseisten Virheiden johdosta tehtävään Palvelun uudelleen suorittamiseen Metrocin kustannuksella. Ellei muusta ole kirjallisesti sovittu, Virheet korjataan Metrocin Palveluiden päivitysaikataulun puitteissa. Virheen korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä Virhe tai toimittamalla Asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla Virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista haittaa Asiakkaalle tai jos se on tarpeen Ohjelmistopalvelun käytön estävän vakava Virheen kiertämiseksi.
   4. 3.4.4.Metrocilla on oikeus tehdä muutoksia liittyen Palvelun teknologiaan, sisältöön ja käyttöön edellyttäen, ettei Palvelun sisältö olennaisesti muutu alkuperäisestä.
   5. 3.4.5.Metrocilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus ja sen mukaiset Palvelut sovitun irtisanomisajan mukaisesti. Irtisanomiset on tehtävä kirjallisesti.
   6. 3.4.6.Metroc voi keskeyttää pääsyn Ohjelmistopalveluun tai Ohjelmistopalvelun tuotantokäytön: (i) asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi; (ii) yleisen tietoliikenneverkon keskeytyksen, Virheen tai laitevian korjauksen tai tietoturvauhan, lain tai viranomaismääräyksen edellyttäessä, tai jos Metroc epäilee Ohjelmistopalvelun väärinkäyttöä tai Sopimuksen ehtojen rikkomista. Jos Ohjelmistopalvelu joudutaan keskeyttämään tämän kohdan perusteella, keskeytystä ei vaikuta Ohjelmistopalvelun käytettävyyteen tai sen mittaamiseen eikä Ohjelmistopalvelun keskeytys myöskään oikeuta Asiakasta saamaan kohdan 3.3.4 mukaisen alennusta tai muuta korvausta Metrocilta.
   7. 3.4.7.Jos kyseessä on Metrocin suunnittelema palvelukatko, Metroc pyrkii mahdollisuuksien mukaan etukäteen ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä. Metroc voi antaa Ohjelmistopalvelun käyttöä koskevat ilmoitukset Asiakkaalle Ohjelmistopalvelun käyttöliittymässä tai muulla tavoin.

3.5. Asiakkaan vastuu yhteyksistä, järjestelmistä, ohjelmistoista ja laitteista

   1. 3.5.1.Ohjelmistopalvelun käyttöönoton yhteydessä Asiakas saa Metrocilta Ohjelmistopalvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Voidakseen käyttää Ohjelmistopalvelua Asiakkaan tulee kustannuksellaan hankkia Ohjelmistopalvelun käyttöön yhteensopivat päätelaitteet, verkkoselaimet ja internet-yhteydet sekä muut tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja tarvikkeet kuten virusohjelmistot, palomuurit, tulostimet. Asiakas vastaa yksin näiden hankinnasta, suojauksesta, niiden toimivuudesta, toimintakuntoisuudesta sekä takuusta, huollosta, ylläpidosta ja käyttäjätuesta. Metroc ei ole vastuussa Palvelun rajoitteista, puutteista tai keskeytyksistä, jotka johtuvat Asiakkaan vastuulla olevista laite-, ohjelmisto tai internet-yhteyden häiriöistä, toimimattomuudesta tai niiden yhteensopimattomuudesta.
   2. 3.5.2.Käyttääkseen Ohjelmistopalvelua Asiakas yhdistää käyttämänsä päätelaitteen, verkkoselaimen ja internet-yhteyden. Palvelun käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla ja riskillä. Metrocilla ei ole vastuuta eikä se vastaa Palvelun sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä soveltuvuudesta Asiakkaan käyttöön kuten käyttöön Asiakkaan liike- tai muussa toiminnassa.
   3. 3.5.3.Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät tehdään Sopimuksen sekä Yleisten Ehtojen mukaisesti ja huolellisesti.
   4. 3.5.4.Asiakkaan tulee antaa Metrocille riittävät ja oikeat tiedot Palvelun tuottamista varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava Palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Metrocille antamistaan tiedoista sekä niiden ajantasaisuudesta.
   5. 3.5.5.Käyttämällä Palveluita Asiakas sitoutuu erityisesti siihen, että Asiakas ei:
   1. vaikuta haitallisesti tai häiritse Palveluita, kolmansia osapuolia, palvelimia tai verkkoja, jotka tarjoavat Palveluita;
   2. välitä roskapostia, ketjukirjeitä, tai muita ei-toivottuja sähköposteja/viestintää;
   3. yritä hajottaa, takaisinmallintaa, purkaa tai hakkeroida Palveluita tai kiertää salaustekniikoita tai Metrocin lähettämien, käsittelemien tai tallentamien tietojen turvallisuustoimenpiteitä;
   4. kieltäydy noudattamasta Palveluihin liittyvän verkon vaatimuksia tai määräyksiä;
   5. hyödynnä Palvelussa olevia tietoja muuhun, kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin; 
   6. hyödynnä Palvelussa olevia tietoja suoramarkkinointiin taikka muutoin käytä tietoja hyvien tapojen tai lain vastaisesti;
   7. ohita teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita Palveluihin tai niiden osiin kirjautumista, tai 
   8. tee mitään muuta Ehtojen luonteen vastaista.
   9. 3.5.6.Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua sekä hyödyntämään Palvelussa olevaa tietoa ja materiaalia näiden Yleisten Ehtojen, Sopimuksen, Palvelukuvauksen sekä lainsäädännön mukaisesti.
   10. 3.5.7.Asiakas vastaa sovittujen palvelumaksujen maksamisesta.

3.6. Ohjelmistopalvelun tietoturva

   1. 3.6.1.Metroc suojaa Ohjelmistopalvelun käyttöyhteyden omalta osaltaan salatulla yhteystavalla, jolloin Ohjelmistopalveluun pääsee vain Metrocin hallinnoimilla käyttöoikeuksilla. Ohjelmistopalvelun tietoturva on järjestetty siten, että Ohjelmistopalveluun liittyviin ohjelmistoihin tehdään tavanmukaisia ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä. Tämän lisäksi tietoturvaa ylläpidetään Metrocin tietojärjestelmissä muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla. Asiakas vastaa omasta tietoturvastaan ja sen ylläpidosta asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla.
   2. 3.6.2.Metroc luovuttaa Ohjelmistopalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat vain Asiakkaan ilmoittamille henkilöille. Asiakas on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kyseiset henkilöt säilyttävät saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnuksia eikä mitään käyttöoikeuksia Ohjelmistopalveluun ilman Metrocin etukäteen ja erikseen kirjallisesti antamaa lupaa. Asiakas vastaa itse saamistaan käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä salasanoista sekä Ohjelmistopalvelua käyttävien henkilöiden Sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Metroc huolehtii Ohjelmistopalvelussa hallinnoitavien käyttöoikeuksien ja salasanojen säilyttämisestä asianmukaisin ja tietoturvallisin tavoin. Asiakas ja Asiakkaan henkilöstö vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

3.7. Metrocin vastuu Asiakkaan aineistosta

   1. 3.7.1.Metrocilla on oikeus käyttää Asiakkaan toimittamaa tai tallentamaa aineistoa vain Sopimuksen mukaisen Palvelun tuottamiseen.
   2. 3.7.2.Metrocin säilyttää Asiakkaan aineiston luottamuksellisena eikä aineistoa luovuteta, ilmaista tai julkisteta kolmansille osapuolille. Metroc ei luovuta käyttöoikeuksia ja Asiakkaan aineistoa muille kuin Asiakkaan nimeämille henkilöille.
   3. 3.7.3.Palvelun kehitys- ja tilastointitarkoituksia varten Metrocilla on oikeus kerätä, tallentaa ja säilyttää Ohjelmistopalvelun kautta saatua anonyymiä datatietoa, joka voi osittain tai kokonaan pohjautua Asiakkaan aineistoon ja on hankittu Sopimuskauden aikana tai jälkeen.
   4. 3.7.4.Palvelun laadun varmistamiseksi Metrocilla on oikeus päivittää Palvelu ja Ohjelmistopalveluun liittyviä ohjelmistoja uusiin versioihin, mikäli Asiakkaan tilaama Palvelu ei muutu olennaisella tavalla.
   5. 3.7.5.Asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida Ohjelmistopalveluun tallennettava tai siinä muokkaamansa aineisto ja varmistua siitä, että aineisto on palautettavissa ehjänä, muuttumattomana ja käyttökelpoisena. Metroc ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuomasta tai Asiakkaan Ohjelmistopalvelussa tallentamasta tai muokkaamasta aineistosta ja sen mahdollisesta muuttumisesta, saatavuudesta, viivästymisestä tai katoamisesta tai siitä, että Asiakkaan aineistoa ei voida palauttaa eikä Metroc vastaa edellä kerrotuista tapauksissa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista.
   6. 3.7.6.Metroc ei vastaa Palvelun olevasta aineistosta tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Metrocilla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta Asiakkaan Tuottama Sisältö, joka Metrocin näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Metrocille, Palvelun muille käyttäjille tai kolmannelle taholle.
   7. 3.7.7.Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Tuottama Sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisen määräyksiä ja että Asiakkaan Tuottama Sisältö ei ole loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä tai Metrocille, Palvelun muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai sellaista, joka voi aiheuttaa häiriöitä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Metrocilla on oikeus Asiakasta kuulematta oman harkintansa mukaan poistaa yllä mainittu Asiakkaan Tuottama Sisältö tai estää sen käyttö.

Asiakkaan vastuu toimittamastaan aineistosta, käyttöoikeuksista ja Palvelun käytöstä

   1. 3.8.1.Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan ja siinä muokkaamastaan aineistosta sekä Palvelun käytöstä. Asiakas vastaa myös Ohjelmistopalvelua käyttävien Asiakkaan nimeämien henkilöiden toiminnasta sekä siitä, että Asiakas ja käyttäjät käyttävät Ohjelmistopalvelua vain Sopimuksen mukaiseen ja lailliseen käyttötarkoitukseen. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai aiheuta vahinkoa Osapuolille tai kolmansille osapuolille.  Mikäli Metroc epäilee, että Asiakkaan aineisto tai toiminta loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, se on laitonta, Sopimuksen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa Osapuolille tai kolmansille osapuolille, Metroc voi päättää Palvelun toimittamisen ja Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle.
   2. 3.8.2.Kaikki immateriaalioikeudet siihen aineistoon, jotka Asiakas on tallentanut Palveluun, joka ei lukeudu Asiakkaan Tuottaman Sisällön määritelmän alle, kuuluu Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.
   3. 3.8.3.Ilman kirjallista Sopimusta tai Metrocin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää, Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa kolmansille osapuolille Asiakkaan käyttö- tai muitakaan oikeuksia Palveluun.

4. HINNAT JA LASKUTUS

4.1. Hinnat

     1. 4.1.1.Palveluiden hinnat on sovittu Sopimuksessa tai Palvelukuvauksessa. Mikäli joitakin hintoja ei ole sovittu Sopimuksessa tai Palvelukuvauksessa, eikä hinnasta sovita tapauskohtaisesti kirjallisesti, sovelletaan Metrocin kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa.

4.2. Laskutus ja maksuviivästykset

     1. 4.2.1.Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Ohjelmistopalvelu ja muut jatkuvaluonteiset Palvelut laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen ja ennen Sopimuskauden alkua. Asiantuntijapalvelujen laskutuksesta sovitaan Sopimuksessa tai muuten Osapuolten välillä kirjallisesti.
     2. 4.2.2.Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
     3. 4.2.3.Mikäli Asiakkaan riidaton maksusuoritus on viivästynyt ilman perusteltua ja hyväksyttävää syytä yli 30 päivää eräpäivästä, Metrocilla on oikeus ilman seuraamuksia pidättäytyä suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut Metrocille sekä halutessaan purkaa Sopimus

 

5. KÄYTTÖOIKEUS

5.1 Allekirjoittaessa sopimuksen, Metroc myöntää Asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevan, ei-yksinomaisen, rajoitetun, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden kirjautua ja käyttää Palveluita kulloinkin käytettävissä olevia versioita (ei kuitenkaan lähdekoodia) omassa sisäisessä toiminnassaan. 

5.2. Asiakas sekä asiakkaan työntekijät ovat vastuussa Asiakkaan käyttäjätilistä ja sen käytöstä sekä kaikesta viestinnästä, sisällöstä ja toiminnasta käyttäjätilillä Palveluiden käytön yhteydessä. Metroc ei ole vastuussa käyttäjätilin sisällöstä. Metrocilla ei ole velvollisuutta käyttää, säilyttää tai ylläpitää käyttäjätileihin liittyviä tietoja, vaikka Metroc oman harkintansa mukaan niin kuitenkin voi tehdä.

5.3. Palveluita on mahdollisesti päivitettävä automaattisesti, ladattava uudelleen ja niistä on luotava uusia versioita tai niitä on muuten paranneltava esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, ja näin ollen Palvelun käyttövaatimukset voivat muuttua ajan mittaan. Nämä Yleiset Ehdot eivät anna käyttäjälle oikeutta Palveluun tuleviin päivityksiin, uusiin versioihin tai muihin parannuksiin, mutta Metroc voi kuitenkin tarjota niitä käyttäjälle harkintansa mukaan.

5.4. Metroc voi rajoittaa, keskeyttää, irtisanoa, muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien käyttöoikeuden ilmoittamatta siitä erikseen, mikäli Asiakas ei noudata Yleisiä Ehtoja tai Metroc epäilee Yleisten Ehtojen noudattamisen laiminlyöntiä tai muuta Palveluiden laitonta ja epäasiallista käyttöä. Metrocilla voi tällöin olla käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, joita se voi harkintansa mukaan käyttää. Asiakas saattaa menettää Palveluiden käyttöoikeuden irtisanomisen tai rajoittamisen seurauksena materiaalia, sisältöä ja oikeuksia, jotka liittyvät Palveluiden käyttöön. Metroc ei ole velvollinen millään tavalla korvaamaan tällaisia tappioita tai seurauksia.

 

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1. Sopimuskauden aikana käytettävät, muutettavat, syntyvät ja sovellettavat Palveluun liittyvät ohjelmistot tai niiden osat ovat Metrocin omaisuutta.  Metroc tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Palveluun ja aineistoon liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta omistusoikeutta Asiakkaan Tuottamaan Sisältöön.

6.2. Pois lukien Asiakkaan aineisto, Metroc on vastuussa siitä, että Palvelu tai Metrocin luoma aineisto eivät loukkaa kolmansia osapuolien oikeuksia ja loukkaamistilanteessa Metroc on velvollinen korjaamaan Palvelun siten, että loukkaaminen päättyy. Mikäli Palvelua ei voida korjata siten, että se ei loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia, Metroc voi yksipuolisesti päättää Palvelun tuottamisen ja palauttaa Asiakkaalle kyseisen Sopimuskauden maksun, jona loukkaus havaittiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen kolmansien oikeuksien loukkaamistapauksessa.

6.3. Asiakas myöntää Metrocille ilman erillistä̈ korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää Asiakkaan Tuottamaa Sisältöä käyttäjäkokemuksen, ohjelmiston sekä Palvelun kehittämiseksi. Metrocilla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen Asiakkaan Tuottamaa Sisältöä tähän tarkoituksiin. Metrocilla on myös oikeus luovuttaa ja/tai alilisensoida näitä̈ tuottamiansa oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen.

6.4. Asiakkaalla ei ole oikeutta kokonaan eikä osaksikaan luovuttaa, siirtää, myydä tai vuokrata Ohjelmistopalveluun liittyvää käyttöoikeutta. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta kopioida tai muuttaa Palvelua tai sen sisältämää aineistoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Ohjelmistopalveluita, Metrocin Järjestelmää ja edellä mainittuja aineistoja ja tietoja tarjotakseen niiden käyttämistä koskevia palveluita kolmansille osapuolille tai muutoinkaan antaa niitä kolmansien osapuolten saataville. Asiakkaalle ei siirry mitään Ohjelmistopalveluun tai siihen liittyviin osiin tai aineistoon kuuluvia omistus- ja immateriaalioikeuksia.

 

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

7.1. Osapuolet ovat sopineet Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tietojenkäsittelysopimuksen, joka on otettu Sopimuksen liitteeksi. Osapuolet sopivat, että Sopimuksen mukaiseen tietojenkäsittelyyn sovelletaan edellä mainittua Osapuolten allekirjoittamaa tietojenkäsittelysopimusta.

 

8. VASTUUNRAJOITUKSET

8.1. Sen lisäksi, mitä muualla Yleisissä Ehdoissa on sovittu Metrocin vastuun rajoittamisesta, Metroc ei ole vastuussa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista viivästyksistä, virheistä tai estymistä, eikä muista vahingoista ja vioista, jotka liittyvät ohjelmistoihin, tietojärjestelmiin, tietoliikenteeseen tai tietoturvauhkiin.

8.2. Osapuolet ovat vastuussa toiselle Osapuolelle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Vahingonkorvauksen määrä on rajoitettu mahdolliset viivästysmaksut, alennukset tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kahteenkymmeneen (20) prosenttiin Palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos kyse on Ohjelmistopalvelussa tai muusta jatkuvaluonteisesta Palvelussa syntyneestä vahingosta, Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle Osapuolelle on mahdolliset viivästysmaksut, alennukset tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään Ohjelmistopalvelun tai muun jatkuvan Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella (6). Jos Osapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai alennusta tai hyvitystä, Osapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muun sopimussakon tai alennukset tai hyvityksen.

8.3. Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle Osapuolelle tapahtuneista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, kuluista ja vahingoista, joita ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto tai kolmansille osapuolille tapahtunut vahinko.

8.4. Kohdassa 8 mainitut vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Vastuunrajoitukset eivät sisällä Sopimuksen tai Yleisten Ehtojen immateriaalioikeuksia, salassapitoa tai henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuvaa vahinkoa.

 

9. SALASSAPITO

9.1. Osapuolet voivat saada tietoonsa Sopimuskauden aikana ja sen jälkeenkin toisen Osapuolen tietoa, joka on luonteeltaan salaista tai luottamuksellista. Luottamuksellisia tietoja ovat muun muassa tiedot koskien toisen Osapuolen liiketoimintaa, tuotekehitystä, tietokonejärjestelmiä ja -ohjelmia, tutkimuksia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tieto voidaan saada toiselta Osapuolelta kirjallisesti, suullisesti, huomioita tekemällä tai muulla tavoin.

9.2. Metrocin järjestelmien rakenne ja Palvelusopimus ja niihin liittyvä hinnoittelu samoin kuin Palvelun ja sen lopputuloksen tuottamisessa käytetyt menetelmät sekä lopputulosten kuvaamisen menetelmät ovat Metrocin luottamuksellista tietoa ja Metrocin liikesalaisuuksia, joiden loukkaamiseen sovelletaan muun ohella liikesalaisuuslakia (595/2018).

9.3. Luottamuksellista tietoa ei ole tieto (i) joka on tiedon paljastamisen hetkellä tai tulee myöhemmin yleisesti tunnetuksi tai yleisön saataville ilman tiedon vastaanottaneen Osapuolen laiminlyöntiä; (ii) joka oli tiedon vastaanottaneen Osapuolen hallussa ennen tiedon saamista toiselta Osapuolelta; (iii) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli saa kolmannelta osapuolelta; (iv) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli on luonut itsenäisesti toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa käyttämättä; tai (v) jonka vastaanottanut Osapuoli on viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen tai muuten lainsäädännön nojalla velvollinen ilmaisemaan.

9.4. Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät käytä toisen Osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen, tai muilla tavoilla, kuin Sopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden täyttämiseen.

9.5. Osapuolet sitoutuvat pitämään Sopimuksen sisällön ja muut luottamukselliset tiedot luottamuksellisena, salassa sekä olemaan luovuttamatta ja paljastamatta niitä kenellekään. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle sallitaan ainoastaan molempien Osapuolten vahvistamalla kirjallisella sopimuksella.

9.6. Luottamuksellisen tiedon vastaanottaja sitoutuu siihen, että se soveltaa vähintään samanlaisia keinoja ja tarkkuutta luottamuksellisen tiedon (sisältäen myös toisen Osapuolen tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset liikesalaisuudet) suojaamiseksi kuin luovuttaja soveltaa omaan luottamukselliseen tai suojattavaan tietoonsa.

9.7. Molemmat osapuolet saavat kuitenkin tämän sopimuksen estämättä hyödyntää sitä yleistä ammattitaitoa ja kokemusta, joka yhteistyöstä osapuolille karttuu, mikäli luottamuksellista tietoa ei paljasteta.

9.8. Tämän 9. kohdan mukaiset velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

 

10. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN, VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

  1. Osapuolet laativat Palvelusta erillisen kirjallisen Sopimuksen. Mikäli erillistä Sopimusta ei laadita, muodostavat Metrocin tarjous ja Asiakkaan sähköinen tai kirjallinen tilausvahvistus sekä Yleiset Ehdot molempia Osapuolia sitovan Sopimuksen.
  2. Asiakkaalla on Yleisissä Ehdoissa määritelty käyttöoikeus Palveluun Sopimuskautena, joka on ilmaistu Sopimuksessa aloitus- ja päättymispäivänä.
  3. Mikäli Asiakas huolimattomuuttaan tai muuten jättää Palvelun kokonaan tai osittain käyttämättä Sopimuskauden aikana, Metroc ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle kyseiseltä ajanjaksolta Palvelun hyödyntämätöntä käyttöoikeutta.
  4. Mikäli Sopimuksessa ei ole toisin sovittu tai Asiakas ei irtisano kirjallisesti Palvelua viimeistään 60 päivää ennen Sopimuksen päättymispäivää, Sopimus uusiutuu automaattisesti samanpituiselle Sopimuskaudelle ja kulloinkin voimassa olevalla hinnalla.
  5. Osapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa purkamisuhan sisältävän kirjallisen vaatimuksen vastaanottamisesta.  Jos toinen Osapuoli joutuu konkurssiin tai selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin eikä tämän johdosta kykene suorittamaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta riittävää vakuutta näiden täyttämisestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Metroc ei palauta suoritettuja palvelumaksuja, jos Sopimus puretaan, Asiakas on velvollinen maksamaan Sopimuksen mukaisen hinnan Metrocin ennen purkuajankohtaa Asiakkaalle toimittamista Palveluista.
  6. Mikäli Sopimus puretaan, suorittaa Asiakas Metrocille korvauksen siihen mennessä toimitetusta Palvelusta, josta ei ole vielä laskutettu. Metroc ei ole velvollinen palauttamaan saamiaan ennakkoon laskutettuja maksuja sopimuksen päättyessä, eikä maksamaan Asiakkaalle muutakaan korvausta Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen vuoksi. Purkuilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

 

11. MUUT EHDOT

11.1. Asiakasreferenssioikeus

   1. 11.1.1.Metrocilla on omassa markkinoinnissaan oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa asiakasreferenssinään. Metroc on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ennakkoon asiakasreferenssin käyttämisestä Asiakkaalle. Asiakasreferenssin tiedot eivät saa sisältää eikä loukata Asiakkaaseen liittyviä liikesalaisuuksia tai muitakaan luottamuksellisia tietoja, jotka on määritelty 8. kohdassa.

11.2. Ilmoitukset ja reklamaatiot

   1. 11.2.1. Asiakkaalla on vastuu ilmoittaa huomautukset ja reklamaatiot kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa alkaen siitä tilanteesta, kun peruste reklamaatiolle on tullut Asiakkaan tietoon tai se olisi täytynyt huomata.
   2. 11.2.2. Osapuolien on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle kaikki ilmoitukset, huomautukset, tiedonannot ja reklamaatiot sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti Sopimuksessa määritellyille yhteyshenkilöille. Nämä kommunikoinnit katsotaan vastaanotetuksi lähetyspäivää seuraavana arkipäivänä.
   3. 11.2.3. Mikäli yhteyshenkilön tiedot muuttuvat, Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan tästä toiselle Osapuolelle, joka on velvollinen päivittämään muuttuneet yhteystiedot omiin tietoihinsa.

11.3. Force Majeure

   1. 11.3.1. Osapuolet eivät ole velvollisia täyttämään Sopimusta, jos syynä on Force Majeure -tapahtuma, joka johtuu Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelta.
   2. 11.3.2. Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, jotka aiheutuvat Force Majeure -tapahtumasta.
   3. 11.3.3. Metrocin Palveluun liittyvän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este, katsotaan myös Metrocin ylivoimaiseksi esteeksi.
   4. 11.3.4. Osapuolet ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan Force Majeure -esteestä ja sen päättymistä toiselle Osapuolelle.

11.4. Sovellettava laki ja erimielisyydet

   1. 11.4.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse.
   2. 11.4.2. Riidat ja erimielisyydet, joita Osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomen kieli.

11.5. Siirto

   1. 11.5.1. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, pois lukien, että Metrocilla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus (a) kolmannelle taholle, jolle sen tähän Sopimukseen liittyvä liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy.
   2. 11.5.2. Metrocilla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja Palvelun tuottamiseen.

11.6. Koko sopimus

   1. 11.6.1. Sopimus kattaa kaiken sen mitä, Osapuolet ovat asiasta sopineet, ja korvaa Osapuolten välillä tehdyt aiemmat sopimukset ja lupaukset kuten aikaisemmat tarjoukset ja markkinointimateriaalin sekä muun kommunikaation.

11.7. Voimaan jäävät ehdot

   1. 11.7.1. Sopimuksen päättyminen ei vaikuta Osapuolten velvoitteisin, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuunrajoituksia ja kohdassa (”Muut ehdot”) 11.1 – 11.8 sovittuja ehtoja samoin kuin sellaisia sopimusvelvoitteita ja ehtoja, joiden luonteensa tai sanamuotonsa vuoksi on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

11.8. Osittainen pätemättömyys

   1. 11.8.1. Mikäli jotain Sopimuksen ehtoa olisi lainsäädännön muutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi mahdotonta noudattaa, Osapuolet neuvottelevat Sopimuksen uudet ehdot tältä osin siten, että Palvelusopimuksen ja kyseisen sopimusehdon alkuperäinen tarkoitus voi mahdollisimman laajasti voi toteutua. Vaikka jokin Sopimuksen tai näiden Yleisten Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai kannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.